Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied en algemene voorwaarden

De Algemene Verkoopsvoorwaarden (de “AV“) bepalen de verkoopsvoorwaarden van een Levering door Cargo Velo, met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 108, 9050 Gent (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0678.628.430, (hierna “Cargo Velo”). In het kader van het Bike Delivery-project is Cargo Velo verantwoordelijk voor het platform, de facturatie en het contact met de klant en staat in voor de leveringsprocedure: van Afhaling bij de Klant tot Levering aan de Ontvanger (derde verbonden aan de Klant).

Cargo Velo en de Klant worden samen de “Partijen” of individueel een “Partij” genoemd.

Door een Bestelling te plaatsen op de website www.bikedelivery.brussels (“Bike Delivery”), betaalt de Klant rechtstreeks voor de Bestelling en vraagt hij een Afhaling bij hem thuis en een Levering aan een Ontvanger aan. De Klant is verantwoordelijk voor de Producten die in deze procedure via hun verpakking worden overgenomen, ongeacht de aard van het product. Cargo Velo zal er echter alles aan doen om ze intact te houden.

Alle bestellingen impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze AVV, het Reglement van de Bike Delivery-dienst, de Verpakkingsvoorschriften, de Tarieven en het Privacybeleid. De uitdrukkelijke afstand van de eventuele voorwaarden ervan, evenals van enig ander eerder document of eerdere uitwisseling met betrekking tot de Bestelling, of een volgend document dat niet expliciet geformaliseerd is door Cargo Velo, kan niet worden toegeschreven aan Cargo Velo.

Tenzij schriftelijk anders bepaald door Cargo Velo, zijn alle Bestellingen die geplaatst worden op de Bike Delivery website, zonder uitzondering, onderworpen aan deze AVV, het Reglement van de Bike Delivery-dienst, de Verpakkingsvoorschriften, het Tarief en het Privacybeleid.

Artikel 2. Betaling en facturering

2.1. Prijzen

De prijzen van de Producten worden vastgesteld volgens de geldende economische voorwaarden op de website van Bike Delivery. De prijzen die worden vermeld tijdens Bestellingen zijn in euro’s en exclusief btw (de btw wordt aan elke bestelling toegevoegd).

Het tarief dat van toepassing is, is het tarief dat van kracht is op het moment dat de winkelmand op de website van Bike Delivery wordt gesloten en dat de Klant erkent te hebben gelezen en aanvaard.

Er kan een aanvullende factuur, tegen dezelfde prijs als op de website, naar de Klant worden gestuurd als de Leveringsprocedure niet succesvol is verlopen voor een levering (bijvoorbeeld als gevolg van het niet ontvangen van het pakket door de Ontvanger). De kosten van opnieuw aanbieden, bewaring van de Producten of retournering aan de Klant zijn voor rekening van de Klant.

2.2. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Cargo Velo, worden betalingen direct uitgevoerd wanneer de winkelmand is gevalideerd.

In het geval van een tweede aanbieding aan een ontvanger die niet aanwezig was, zal een bijkomende factuur naar de Klant worden gestuurd.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldatum (maximaal één maand), behoudt Cargo Velo zich het recht voor om het genoemde bedrag te verhogen met een rente van 12% per jaar, onverminderd haar recht om een redelijke vergoeding te vorderen voor eventuele invorderingskosten als gevolg van te late betaling. Cargo Velo behoudt zich tevens het recht voor om de Klant een boete van 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

2.3. Betwisting

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet, op straffe van verval, Cargo Velo bereiken binnen zeven (7) dagen na facturatie en moet per aangetekend schrijven worden verstuurd. Na deze periode wordt de factuur geacht onherroepelijk door de Klant te zijn aanvaard.

In geval van een geschil tussen de Partijen en hun klanten, ongeacht de oorzaak van het geschil en ongeacht het bestaan ervan, worden facturen die niet worden betwist op het moment dat het geschil ontstaat, geacht te zijn aanvaard en moeten ze worden betaald. Er kan geen verrekening plaatsvinden tussen eventuele schadevergoedingen geëist door de Klant en onbetwiste facturen.

Indien Cargo Velo de betwisting van de Klant afwijst, wordt het betwiste bedrag direct opeisbaar.

Artikel 3. Ontbindende voorwaarde

In geval van niet-betaling 30 (dertig) dagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, kan Cargo Velo de verkoop ontbinden ten nadele van de in gebreke blijvende partij, indien deze laatste dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van een specifieke ingebrekestelling ter zake, betekend per aangetekende brief, nog steeds in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van zijn schade te vorderen.

Artikel 4. Eigendom van Producten

Cargo Velo is op geen enkele manier eigenaar van of verantwoordelijk voor de integriteit van de Producten die de Klant verzendt via Bike Delivery. De eigendomsoverdracht van de Producten aan de Begunstigde is niet bindend voor Cargo Velo.

Cargo Velo verbindt zich ertoe de veiligheid (diefstal) en de integriteit van de doos met Producten tijdens de leveringsprocedure te beheren.

Als een of meer verse Producten (in een isothermische doos) niet worden ontvangen door de Ontvanger van de Klant, worden de verzonden verse goederen gedeclasseerd. Cargo Velo is in geen enkel geval verantwoordelijk voor deze declassering vanaf deze niet-ontvangst: de Klant dient zich ervan te verzekeren dat de Ontvanger aanwezig is en zal geen compensaties kunnen eisen van Cargo Velo. De Ontvanger wordt hiervan op de hoogte gesteld door de Klant, die een e-mail ontvangt van niet-levering. Cargo Velo kan de Klant tijdens een telefoongesprek al op de hoogte hebben gebracht van de declassering van verse producten.

Artikel 5. Levertermijn

Cargo Velo is verantwoordelijk voor de leveringsprocedure van pakketten van de Klant aan de Ontvanger. De integriteit van de verpakking wordt gerespecteerd.

De uitvoeringstermijnen van Bestellingen worden alleen ter informatie gegeven. Het niet naleven van deze termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de Bestelling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Storingen in de productie, het transport, zendingen, werkonderbrekingen om technische redenen, oorlog, terroristische aanslagen, stakingen, onvoldoende aanvoer van grondstoffen, niet-conforme of niet-tijdige leveringen of elke andere oorzaak buiten de controle van Cargo Velo is allemaal gevallen van overmacht die vertragingen in de uitvoering van Bestellingen en Leveringen toestaan en rechtvaardigen.

Artikel 6. Levering - risico-overdracht tussen Cargo Velo en de Klant

6.1. De levering vindt plaats op het afleveradres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling op de website. De Klant is verplicht de bestelde Producten te leveren op de vastgestelde leveringsdata en kwaliteitsinformatie te verstrekken om een levering onder de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken. Indien de Producten op het moment van levering niet door de Ontvanger in ontvangst worden genomen, is Cargo Velo gemachtigd de Producten voor rekening van de Klant te bewaren (met uitzondering van verse producten), voor rekening en risico van deze laatste. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting van de Klant echter niet op.

6.2. De geleverde Producten worden geacht conform te zijn, aangezien Cargo Velo niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het pakket wat betreft de kwaliteit of conformiteit.

6.3. Producten van de Klant die Cargo Velo ontvangt, reizen op risico van de Klant. De overdracht van de risico’s van verlies en beschadiging van de Producten van de Klant zal niet worden toegeschreven aan Cargo Velo. De verpakking van het product wordt gerespecteerd door Cargo Velo. In geval van een val of een ander ongeval dat te wijten is aan de koerier, kan een vergoeding worden overeengekomen tussen de klant en de Partijen.

6.4. Het is niet mogelijk om af te wijken van het initiële akkoord met betrekking tot de Bike Delivery-dienst. Uitzonderlijke aanvragen of aanvragen die afwijken van het reglement of de AVV zullen niet aanvaard worden, behalve bij schriftelijk akkoord tussen Cargo Velo. Elke door de Klant gevraagde wijziging die afwijkt van het initiële akkoord of elke bijkomende dienst, gevalideerd door Cargo Velo, die nodig is om aan de eisen van de Klant te voldoen, brengt extra kosten met zich mee en kan leiden tot een verlenging van de leveringstermijn.

Artikel 7 - Leveringsgaranties

7.1. Leveringsgaranties

7.1.1 Alle garanties zijn uitgesloten in de volgende gevallen:

  • betalingsverzuim door de Klant,
  • het niet naleven van de verpakkingsvoorschriften op de Bike Delivery website,
  • onvolledige of foutieve informatie voor leveringsdoeleinden
  • abnormaal gebruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de AVV en/of het reglement van Bike Delivery en/of de andere documenten op de website,
  • overmacht.

7.1.2. De Klant verbindt zich ertoe de kwaliteit en kwantiteit van de Producten die hij naar zijn of haar Ontvangers stuurt, nauwgezet te controleren op het moment van verzending. Elk zichtbaar defect of gebrek aan overeenstemming van de geleverde Producten moet onmiddellijk aan Cargo Velo worden gemeld en het pakket zal niet worden vergoed.

7.2. Terugbetaling en/of compensatie

Aan Cargo Velo kan geen enkele terugbetaling, compensatie of schadeloosstelling worden gevraagd zonder hun voorafgaand schriftelijk akkoord. Cargo Velo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele terugbetaling wegens niet-ontvangst door de ontvanger.

In geval van een ongeval tijdens de levering of een onprofessionele behandeling die leidt tot schade aan de geleverde Producten of aan het leveringsmateriaal, zal een evaluatie en overleg tussen de Partijen worden gevoerd om de ideale schadevergoeding te vinden voor de Klant die de schade heeft geleden.

Artikel 8 - Gegevensbescherming

8.1. Door een Bestelling te plaatsen, geeft de Klant aan Cargo Velo de uitdrukkelijke toestemming om zijn persoonsgegevens en die van de Ontvanger te verwerken en te gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Uitvoering van de Bestelling (noodzakelijk voor de uitvoering van de Levering) ;

– Klantbeheer;

– Marketingactiviteiten met het oog op het informeren en promoten van de producten van Bike Delivery, Cargo Velo (rechtmatig belang om haar activiteiten bij de Klant te promoten, bijvoorbeeld het weergeven van het logo van de Klant op de website van Bike Delivery);

8.2. Klanten die niet door Cargo Velo benaderd willen worden voor direct marketing doeleinden kunnen te allen tijde en door contact op te nemen met Groupe One bezwaar maken tegen de Verwerking.

8.3. In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming kan de Klant aan Cargo Velo verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens, rechtzetting van gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, beperking van de verwerking of wissing van zijn gegevens. De Klant heeft ook het recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens voor de duur van de gegevensverwerking door Cargo Velo. De Klant heeft tenslotte het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Cargo Velo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming wanneer deze het gevolg is van feiten of omstandigheden die buiten haar macht liggen, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn, zoals oorlog, oproer, onrust, burgerlijke onrust, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo’s, explosies, stakingen of arbeidsconflicten (inclusief die waarbij haar personeel betrokken is), onvoldoende aanvoer van grondstoffen of niet-conforme of niet-tijdige aanvoer.

9.2. Indien de Klant zich beroept op een dergelijk geval van Overmacht, hebben Cargo Velo het recht om de Bestelling op te schorten voor de duur van het geval van Overmacht.

9.3. De vertraging of niet-uitvoering van de bestelling die te wijten is aan een geval van Overmacht zal niet onderworpen zijn aan enig verhaal. Indien de Overmacht langer aanhoudt dan zestig (60) dagen vanaf het optreden van de Overmacht, kan elke Partij de Bestelling van rechtswege beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10 – Beperking van aansprakelijkheid

10.1. Alle verplichtingen van Cargo Velo die voortvloeien uit de AVV zijn middelenverbintenissen.

10.2. De Klant erkent dat het gebruik van de leveringsdienst onderworpen is aan wettelijke vereisten (bv. met betrekking tot de verzending van levensmiddelen, vers of anderszins, enz.) die eigen zijn aan elk land. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de bevoegde autoriteiten te raadplegen alvorens een Bestelling te plaatsen.

10.3. Cargo Velo kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schadevergoeding of terugbetaling dan ook, noch voor welke schade dan ook, materieel of immaterieel, financieel of fysiek, die hieruit zou kunnen voortvloeien, zonder dat deze opsomming uitputtend is:

– elk abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel waarvoor de bestelling is bestemd;

– het niet naleven van de instructies op de website (reglement, tarieven, verpakkingsvoorschriften, enz.);

– niet-naleving van de wettelijke vereisten van het land;

– voor ongevallen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies;

– overmacht of een externe oorzaak die redelijkerwijs niet kon worden voorzien toen de bestelling werd geplaatst.

10.4. In de gevallen waarin Cargo Velo aansprakelijk wordt gesteld, zelfs in geval van opzet of van een verborgen gebrek, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade die uitsluitend het gevolg is van haar grove nalatigheid, met uitsluiting van elke andere schade zoals inkomstenverlies, winstderving, verstoring van de planning of elke andere indirecte schade.

10.5. In alle gevallen mogen de door Cargo Velo verschuldigde schadevergoedingen en interesten niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de werkelijk ontvangen prijs exclusief belasting voor de Bestelling die het voorwerp uitmaakt van het geschil.

Artikel 11 - Gebruik van de Klantreferentie

Om haar diensten op haar Website en/of andere commerciële documentatie te promoten, mag Cargo Velo de referenties van de Klant gebruiken.

Als de Klant niet wil worden opgenomen op de website of andere commerciële of rapportagedocumentatie, moet de Klant hier expliciet om verzoeken en een schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen.

Artikel 12- Intellectuele eigendom

De technologie, werkmethodes en knowhow, al dan niet gepatenteerd, opgenomen in de Bestellingen, evenals alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestellingen of tot Cargo Velo (merken, handelsnamen, domeinnamen, enz.) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Cargo Velo.

De Klant stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Bestellingen, de technologie en de knowhow die in het kader van het Bike Delivery-project werden ontwikkeld, te registreren bij enige overheid of bestuur.

Met het oog op het delen van informatie en samenwerking zet Cargo Velo zich in om haar kennis en werkmethoden met zoveel mogelijk mensen te delen. Het volstaat om hiervoor een aanvraag in te dienen en deze te motiveren met de intentie om de impact op het milieu te verminderen, het welzijn van werknemers te verbeteren en de lokale economie te stimuleren. Op basis van deze intenties wordt ze al dan niet gedeeld.

Artikel 13 - Wijziging van de AVV

Cargo Velo behoudt recht voor tot wijziging op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de AVV, die van toepassing zullen zijn op elke nieuwe Bestelling, zelfs als deze op welke manier dan ook gekoppeld zijn aan een vorige Bestelling, en nodigt de Klant uit om deze volledig te lezen bij het plaatsen van elke Bestelling.

Artikel 14 - Onderaanneming

Het staat Cargo Velo vrij om de uitvoering van hun verplichtingen onder het Contract uit te besteden aan een onderaannemer van hun keuze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. Cargo Velo informeert de Klant op zijn of haar eerste verzoek over zijn of haar identiteit.

Artikel 15 - Diverse bepalingen

15.1. Indien een bepaling van de AVV nietig of onafdwingbaar wordt geacht, maakt dit de AVV niet nietig of onafdwingbaar; deze blijven voor het overige van kracht, waarbij de nietige of onafdwingbare bepaling wordt vervangen door een andere waarvan de gevolgen die van deze bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

15.2. Het feit dat Cargo Velo geen gebruik maakt van een van de rechten die haar krachtens de AVV zijn toegekend, betekent niet dat zij afzien van het recht om deze rechten op een later tijdstip alsnog te gebruiken.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van deze AVV wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, zijn de enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.